تماشای گل

  1. گل ها برای زیستن به چیزی بیشتر از آب و خاک نیاز دارند؛ به لمس و به نوازش! آفتاب و سایه ی قلب ما بر گل های پیرامونمان موثره.
  2. گل ها برای زیستن حتی به چیزی بیشتر از لمس و نوازش نیاز دارند، آنها از نگاه و تماشای ما ارتزاق می کنند.
  3. ساده بگم؛ ارتزاق از نگاه میدونی یعنی چه؟ یعنی نگاهِ تو شاید روزی ِ من باشه که دریغ میکنی و تماشای او شاید روزی اوست که چشمان ِ من احتکار کرده! فرصت تماشا تمام میشه ؛ در نگاه بخیل نباشیم، باشه؟

۱۹-آذرماه-۹۷

تاريخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷


ديدگاه هاي شما

ديدگاهي بنويسيد

لطفاً برای پیغام خصوصی، فقــــط از صفحه « تماس » استفاده فرمایید.