- می | Mey - http://mey.ir -

عمر از نو

امروز ، نخستین روز از دوره جدید زندگی من است. البته تولدم خودم نیست اما تولد بهتر از من است. تولد امام رضا. کارهایی بود که از انجامشان خسته بودم، شنبه اعلام کردم که از یکشنبه «نیستم»! و کارهایی بود که همیشه دلتنگ انجامشان بودم، به دلم گفتم «از یکشنبه هستم»!

غروب احساس کردم حال خوب امروزم دارد میرود. بسیار دلتنگ آن بودم که مخاطب محبتی باشم. همیشه خریدن لوازم التحریر حالم را خوب می کند دوتا خودکار قرمز خریدم و دوتا خودکار سبز. به اندازه کافی سیاه و آبی دارم و خدا از آنجایی که فکرش را نمیکردم برایم محبتی فرستاد…

من یادداشت امروز را تقدیم میکنم به آن دخترک 5 ساله ای که جلوی صندوق فروشگاه به پشتم زد و وقتی برگشتم مشتش را باز کرد، دو برگ شمشاد که کنده بود را جلو آورد. با کلی ذوق و تشکر هر دو را برداشتم و با جدیت گفت، «یکی واسه توس یکی واسه خودم» …