کاشتن

باید جایی بدون همه و همهمه « خود» را چال کنم! این تنها راهی است که برای سبز شدن وجود دارد. دانه اگر مانوس به تاریکی و تنهایی نشود که به مقام جوانه نمی رسد، می رسد؟

تاریکی و تنهایی آنجایی است که « من » تصمیم بگیرد که دیده نشود. وای که چه کار دشواری است ! یعنی دقیقا معکوس راهی که همه  می روند و همیشه می روم. همه سعی می کنند خوبی هایشان را آشکار کنند اما کاشتن یعنی پنهان شدن. تا خوبی هایت را چال نکنی، خوب ترها نمی روید.

همین چند جمله بَس است… میل داشتید این #صدکلمه را صد بار بخوانید.

تاريخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷


ديدگاه هاي شما

ديدگاهي بنويسيد

لطفاً برای پیغام خصوصی، فقــــط از صفحه « تماس » استفاده فرمایید.