آرشيو دسته ‘اخلاق عمومی’

مبارک باشید

ای کاش از کودکی به ما نمی گفتند مسلمان! شاید در بلوغ و کمال خودمان مسلمانی را انتخاب می کردیم!

بهر چه؟

هزاران انسان می آیند و میروند و بسیاری هیچگاه به درنگ در این پرسش نمیرسند!

زندگی کوکی

همه چیز کوکی است. فکر کرده ایم نظم یعنی «همه چیز در فواصل یکسان مثل دیگران!»

خوشبخت‌ها

آدمها دو دسته کلی هستند. آنهایی که خوشبختند و آنهایی که خوشبختی را ذنبال می کنند

آن نزدیک؛ این دور

اولین باری که برای خرید رفتم تابستان بود. برای بقیه پولم، دویست تومان پول خورد نداشت