آرشيو دسته ‘واژه نگری’

نود و هفت

جهان، یعنی مکان جهیدن

نوروز یکهزاروسیصدونودوهفت

درد

جایی که نمی شود به پیش رفت، ناچار باید در همان نقطه که هستی سیاحت کنی

توجه

تجربه کرده اید؟ گاهی نگاهمان به سویی هست، اما خودمان همراه نگاهمان نیستیم