آرشيو دسته ‘یادداشتهای روزانه’

پنجره اتاق

خورشید از آن معشوقه هایی است،نه فرصت میکنی با بودنشان اخت شوی و نه با نبودنشان.

تماشای گل

نگاهِ تو شاید روزی ِ من باشه که دریغ میکنی و تماشای او شاید روزی اوست …

کاشتن

باید جایی بدون همه « خود» را چال کنم! این تنها راهی است که …

غروب جمعه

غروب جمعه طعم تمام شدن میدهد 
و به همین سبب تلخ است

پنجره میانسالی

پنجره میان‌سالی رو به چه منظره‌ای باز می‌شود؟