تکرار

نیازمند یک اتفاق «متفاوت» اما اینبار «خوب» …
همه چیز به طرز ملالت باری تکراری است

دریا و دُر – جلسه سوم

حرف خام که بر دل کسی هضم نمی شود. اینهمه گفته اند و رفته اند؛ شنیده اند و خفته اند

یکشنبه

ایشان را در چنین روزی صدا کرد و پرسید: کدام یک از شما قصد توبه دارد؟

مرغکـ ِ موحد

تا بحال ندیده ام مرغی دو سه روز بعد از تخم گذاری اش جیغ و فغان کند که چرا جوجه نشد؟

توجه

تجربه کرده اید؟ گاهی نگاهمان به سویی هست، اما خودمان همراه نگاهمان نیستیم