شکار

زنجیره ای در این عالم باید برهم و باهم پیوسته شود که بشود کلمه ای از سر قلمی بچکد

زنگ انشا

سر امتحان «انشاء» دستم رو میذاشتم زیرچونم و واسه خودم میرفتم تو فکر

دریا و دُر – جلسه اول

بخشهایی از مشق هفته گذشته ام را تقدیم میکنم تا کم و کاست‌هایش را تذکر دهید

حوض نقاشی

یک «مرد» حتی اگر معلول باشد یک «پدر»، یک «مرد» است …

الف (۲): شوق

آنچه من و تو در پیرامون خودمان میبینیم، به مانند انگشت اشاره ای است که ماه را نشانی میدهد