دریا و دُر – پیش‌درآمد

هر یک از ما باید کتابی برداریم و در آن کلاس یک نفره درسمان را بخوانیم

تشبیه

از او یاد گرفتم که این درس و مدرسه دکان‌داری ماست. باید کسب دیگری داشت…

ناتور دشت

چند صفحه ای از کتاب را ورق زدم؛ نثر شکسته کتاب برایم تازگی داشت. خریدم…

الف (۱)

چقدر زحمت، چقدر وقت، استاد، تمرین، تمرکز، تقلا و تلاش که یک «الف» بشود «الف»

حاجت

مرا دوست بدار و دوست ِ دوستانت بدار و آنگونه بدار که دوست داری