حسرت را ببخشید

اصلاً همین یک فقره پایانی کافیست!
کافیست که بروی و بنویسی «حسرت را ببخشید»

حسرت

وقتی بر می گردم به سالهای دور، یعنی نه خیلی دور، شاید همین چهارده سال پیش؛ یعنی…

نخواستن

بگذار همه بگویند

خواستن، توانستن است …

زندگی کوکی

همه چیز کوکی است. فکر کرده ایم نظم یعنی «همه چیز در فواصل یکسان مثل دیگران!»

خوشبخت‌ها

آدمها دو دسته کلی هستند. آنهایی که خوشبختند و آنهایی که خوشبختی را ذنبال می کنند