یک حبه تو

اینبار فقط برای «تـ ـو»
بهشت شاید همین باشد… نه؟

تلنگری در خیال

از همان کودکی، هیچ عروسکی گرسنه نمی شود، مگر آنکه «خیال» بخواهد.

دریا و دّر – جلسه دوم

جلسه دوم بیش از آنچه می پنداشتم زمان برد و هنوز هم جای اندیشه و تعمق باقی است

بادبادک

خاطرات مینیمال، دوستداشتنی است چون فقط خودم میدانم چرا نوشتم

وقت

صبحونه هایی که علی خوابه دنجی غریبی داره