منبع اصلی

در باب حکمت زندگی


 • نوشته: آرتور شوپنهاور
 • ترجمه: محمد مبشری
 • ناشر: نیلوفر
 • تعداد صفحات: 280

در باب حکمت زندگیاین کتاب، ترجمه جستاری از آرتور شوپنهار به زبان انگلیسی و با نام اصلی Aphorismen zur Lebensweisheit است که توسط مترجم، از زبان اصلی به فارسی ترجمه شده است.

کتاب در شش فصل ارائه شده و از واپسین آثار مکتوب شوپنهاور است. در واقع او این کتاب را در کهن سالی و پس از تجربه ادوار و اطوار مختلفی از زندگی به رشته تحریر در آورده است. قلم شوپنهاور، ادیبانه و روان است اما در این کتاب به طور مضاعفی، سعی بر سادگی در عبارات دارد که البته از غنا و اهمیت مباحث نکاسته است.

خُم یا فصل نخست مِی به محوریت این کتاب به بررسی و تامل در حکمت زندگی می‌پردازد.

منابع تکمیلی

جهان همچون اراده و تصور


 • نوشته: آرتور شوپنهاور
 • ترجمه: رضا ولی یاری
 • ناشر: مرکز
 • تعداد صفحات: 1094

جهان همچون اراده و تصورمهمترین اثر و منبع اصلی برای شناخت نظام فلسفی آرتور شوپنهاور است که با نام Die Welt als Wille und Vorstellung به زبان آلمانی نوشته شده.

شوپنهاور ویراست نخست این کتاب را در سال 1818 (یعنی در سن سی سالگی) نوشته است و بیش بیست و پنج سال بعد یعنی در سال 1844 با تاکید بر اینکه «حرفی برای پس گرفتن ندارد» نوشته‌های دیگری را نیز بر آن می‌افزاید که اغلب به عنوان جلد دوم کتاب منتشر شده است.

در نسخه ترجمه شده به زبان فارسی، هر دو ویراست در یک جلد مفصل ترجمه شده و این نسخه، تنها ترجمه موجود به زبان پارسی است.

.متعلقات و ملحقات


 • نوشته: آرتور شوپنهاور
 • ترجمه: رضا ولی یاری
 • ناشر: مرکز
 • تعداد صفحات: 586

متعلقات و ملحقات - نوشته آرتور شوپنهاورشوپنهاور سالهای متمادی پس از انتشار کتاب اصلی‌اش یعنی “جهان همچون اراده و تصور”، مهجور و ناشناخته بود تا اینکه متعلقات و ملحقات را شامل بر برخی از جستارهای پراکنده در سال 1851 منتشر کرد. این کتاب مقدمه آشنایی عموم مردم با این فیلسوف تنها بود.

کتاب مستقل در باب حکمت زندگی نیز در واقع پاره‌ای از همین کتاب بوده که به نحو مستقل به فارسی ترجمه شده.

مترجم از ترجمه مکرر  حکمت زندگی صرفنظر کرده و به سایر جستارها پرداخته. نسخه کنونی کتاب شامل است بر جستارهایی از قبیل «در باب فلسفه در دانشگاه‌ها»، «در باب فلسفه و روش آن»، «در باب منطق و دیالکتیک»، «چند کلمه در باب وحدت وجود»، «در باب اخلاق»، «در باب حقوق و سیاست»، «ملاحظاتی در باب ادبیات سانسکریت» و …

دو مساله بنیادین اخلاق


 • نوشته: آرتور شوپنهاور
 • ترجمه: رضا ولی یاری
 • ناشر: مرکز
 • تعداد صفحات: 328

دو مساله بنیادین اخلاق آرتور شوپنهاورآرتور شوپنهاور در کتاب دو مساله بنیادین اخلاق در دو رساله مستقل تحت عنوان «رساله ممتاز در باب آزادی اراده» و «رساله ممتاز در باب بنیان اخلاق» آرا و نظراتی را مطرح می‌کند که می‌توان آن را تکمله و حاشیه‌ای بر دفتر چهارم کتاب اصلی – یعنی جهان همچون اراده و تصور – دانست.

این کتاب نیز مانند سایر کتب آرتور شوپنهاور توسط رضا ولی یاری از متن انگلیسی با عنوان The two fundamental problem of ethics ترجمه شده و نشر مرکز آن را منتشر نموده است.

ویراست دوم این کتاب آخرین اثر مکتوب شوپنهاور پیش از مرگ اوست و می‌توان آن را غایت فلسفه ورزی ایشان دانست.

منابع فرعی (به ترتیب استناد در جرعه‌های می)

 1. جستاری در فهم بشر – نوشته جان لاک – ترجمه صادق رضا زاده شفق (جرعه چهارم)