راز خاموشی

برخی حرفها مانند تصویر آن سوی پنجره بارانی است. تنها توزیع گنگی از نور را می توان دید.

قلم ساده و مغزدار

کتابهایش را به عنوان یک حبه قند میان مطالعات جدی توصیه میکنم برای کمی نوازش ذهنی

الف (۶): عبادت یعنی دوستداشتن

از آخرین الف نویسی (بخش پنجم) قریب به نه ماه گذشته است. یعنی از ۲ بهمن ماه […]

ما با شرف ها …

اگر زندگی را به همان دیالوگ های آفتابه لگنی تقلیل بدهی می شود «شرف»

عمر از نو

امروز ، نخستین روز از دوره جدید زندگی من است. البته تولدم خودم نیست اما تولد بهتر از من است. تولد امام رضا