بهر چه؟

هزاران انسان می آیند و میروند و بسیاری هیچگاه به درنگ در این پرسش نمیرسند!

ناگفت

و البته رفته رفته فهمیدم این قاعده روزگار است که یا نمی رسد، یا نمیفهمد

طعم بهشت

اینگونه نیست که طعم های بهشتی و دوزخی را نتوان در دنیا چشید. بلکه …

ماه عسل

آن روز پای تلوزیون نشستم برای تماشای برنامه ماه عسل و البته تجربه ای خوشایند…

کتاب میخوانی

ساده شروع می شود. شاید در همان روزهای بکر نوجوانی، وقتهایی تنهایی ، کتاب میخوانی