جرعه 2: برخاک

[sonaar_audioplayer playlist_type="predefined" playlist_title="پیاله نخست" artwork_id="" feed="https://shenoto.com/service/api/play/c258e5ff-2127-11ec-9090-0242ac120005.mp3" feed_title="جرعه دوم" player_layout="skin_float_tracklist" hide_progressba…

جرعه 1: خوانش تالیفی

  اگر اهل تفرج و مسافرت رفتنید، این را دیده‌اید که اهل سفر معمولا به دو دستۀ غیربرابر تقسیم می‌شوند. دسته بزرگ‌تر آن‌هایی هستند که علاقه‌مند به سفر از راه‌های امن و پیموده‌شده‌اند. آن‌ها از جاده‌هایی می‌روند که جمعیت آن جاده را انتخا…